Logo
Kancelaria Adwokacka
ul. Aleje 1 Maja 6/4, 62-510 Konin
tel.: 697 289 131
 

Informacje


Powiększenie

Obszarem działania kancelarii jest również prowadzenie mediacji w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i karnych.

Mediacja pozwala rozwiązywać spory na różnych płaszczyznach. Mediacja - jest to sposób polubownego rozwiązywania sporów/konfliktów/problemów w sposób satysfakcjonujący uczestników mediacji z udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediator pomaga uczestnikom mediacji przede wszystkim we wzajemnej komunikacji, w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów uczestników oraz wypracowanie satysfakcjonującego strony porozumienia.

Dlaczego warto korzystać z mediacji:

  • Szybkość - mediacje to możliwość rozwiązania konfliktu w czasie znacznie krótszym niż postępowanie sądowe. Elastyczne terminy spotkań i dyspozycyjność mediatora znacznie skracają czas trwania mediacji.
  • Niższe koszty - mediacja to procedura, której koszty są znaczenie niższe niż koszty postępowania sądowego. Dodatkowym atutem, w przypadku mediacji kierowanych z sądów, jest możliwość „odzyskania” ¾ wniesionego wpisu sądowego w związku ze sprawą, która do mediacji została skierowana.
  • Poufność - mediator, strony, jak i inne osoby biorące udział w mediacji, są zobowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji.
  • Dobrowolność - udział w mediacji zależy od woli stron. Każda ze stron może odmówić udziału w postępowaniu mediacyjnym. Mediacja może zakończyć się w każdym momencie.
  • Wpływ na sposób rozwiązania sporu – mediacja pozwala jej uczestnikom na wzięcie „sporu w swoje ręce” i osiągnięcie takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla każdego z nich.
  • Współpraca - mediacja to procedura kierująca strony na przyszłość. Pozwala na utrzymanie stosunków łączących strony a schemat zwycięzca – zwycięzca pozwala na kontynuację dotychczasowej współpracy.