Logo
Kancelaria Adwokacka
ul. Aleje 1 Maja 6/4, 62-510 Konin
tel.: 697 289 131
 

Klauzula informacyjna


Państwa dane osobowe przetwarzamy na poniższych zasadach:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z udzieleniem pełnomocnictwa do reprezentacji przed Sądem jest pełnomocnik – dane: adwokat Karolina Kicińska, NIP: 665-255-74-76, adres do doręczeń: 62-510 Konin, ul. Aleje 1 Maja 6/4. Wszelkie informacje/oświadczenia w zakresie związanym z przetwarzaniem danych proszę zgłaszać na adres e-mail Administratora (kancelaria@adwokat-kicinska.pl) bądź telefonicznie (tel. 697 289 131) w przypadkach nagłych.

2. Celem zbierania i przetwarzania danych jest możliwość świadczenia usług z zakresu profesjonalnej pomocy prawnej oraz zapewnienie wykonania umowy o świadczenie usług prawnych w sprawie, w której udzielono pełnomocnictwo. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 list. b) i c) RODO, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a wynikającego z ustawy – Kodeks postępowania cywilnego bądź innych odnośnych przepisów mających zastosowanie w danej sprawie.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2. Sprzeciw wobec przetwarzania danych/ograniczenie zakresu przetwarzania będzie skutkował wypowiedzeniem pełnomocnictwa.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w warszawie, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu wyłącznie w ramach toczącego się postępowania, zgodnie z wymogami procedury Sądowi oraz stronom/uczestnikom postępowania (poprzez doręczanie odpisów pism zgodnie z wymogiem proceduralnym).

7. Dane osobowe będą przechowywane na czas obowiązywania pełnomocnictwa, a po tym czasie usunięte.