Logo
Kancelaria Adwokacka
ul. Aleje 1 Maja 6/4, 62-510 Konin
tel.: 697 289 131
 

Prawo cywilne


  • sprawy o zapłatę (np. pozwy, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym, odpowiedzi na pozew),
  • prawo rzeczowe (m.in. własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zasiedzenie, służebność),
  • umowy cywilnoprawne (m.in. umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, sprzedaż, wynajem, dzierżawa, darowizna, pożyczka, spółka cywilna, itp.),
  • w sprawach o ochronę dóbr osobistych
  • zobowiązania (m.in. niewykonanie, nienależyte wykonanie, zwłoka, opóźnienie, odsetki, kara umowna),
    • w sprawach o świadczenia z umów (np. spełnienie świadczenia, odszkodowanie, rękojmia i gwarancja, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, stwierdzenie nieważności lub bezskutecznego czynności prawnej, ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, kompleksowa pomoc prawna w zakresie windykacji należności),
    • w sprawach o odszkodowania wynikające z deliktu (np. odszkodowanie i zadośćuczynienie z umów ubezpieczenia).